پشتیبانی مقالات
لازم است حمایت به عنوان یک فرایند شناخته شود. وقتی داده‌های جدید تولید شوند و تغییر عملی شود این نوع حمایت‌ها نیاز به ارتقا دارند. افراد و سازمان هایی که به دنبال ثبت سیستم کامپیوتری هستند نیازهای حفاظت را برآورده می سازند. اهداف و محدودیت‌ها یکی هستند. کسانی که این عمل را انجام می‌دهند در اغلب موارد موفق عمل می‌کنند. ؛ اهداف: ؛ اهداف ن